Kişisel Verilerin Korunması

 

KVKK Metni

EKİNCİLER HOLDİNG A.Ş. VE GRUP ŞİRKETLERİ 
6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

Ekinciler Holding A.Ş. ve grup şirketleri(“Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş., Ekintaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, Ekmar Denizcilik ve Gemi Acentalığı A.Ş., Ektrans Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş.”) (“Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verileriniz ve bu verilerinizin korunması konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak ve KVK Kanununda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması, işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak gerçek kişi sıfatıyla bilgilendirmek istiyoruz.

2-) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel veri, kişiyi belirli yada belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi, Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması, İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi veya internet sayfasının kullanılması ve/veya şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amaçlarıyla KVKK’ m.4 deki kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak, kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle, KVKK ‘nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Şirketimize ilettiğiniz kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından; değişiklik olması halinde gerekli bildirimin yapılmasından sorumluluk size ait olacaktır.

3-) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sınırlı olmak üzere; Ekinciler Holding A.Ş. grup şirketleri, bağlı Şirketleri ve İştirakleri ile Şirket yetkililerine ve hissedarlarımıza, Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize, Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara, Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere, Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında, iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara, Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK ’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, şirketimizin daha etkin bir şekilde çalışması gayesi, doğrudan tarafınızca paylaşılması ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile uygun olarak edinilir.

5. HAKLARINIZ

Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Veri Sahibi olarak Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;

• Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

6. HAKLARIN KULLANIMI, BAŞVURU VE İLETİŞİM

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimliğinizin doğrulanması, şikâyetinizin imzalanması, tebligata yarar adresinizin veya bildirime esas iletişim bilginizin bildirilmesi şartıyla yazılı olarak iletebilirsiniz.

Adres: Ayazağa Yolu No 7 Giz 2000 Plaza K.3 Maslak 34398 / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 212 290 76 76

Fax: +90 212 290 76 75

E-mail[email protected]

Web Sitesi: www.ekinciler.com